Harmonogram części konkursowej V Turnieju Muzyków Prawdziwych
02 lipca (wtorek)
Godz. 18:00
Rozpoczęcie rekrutacji
Publikacja regulaminu oraz formularzy zgłoszeniowych
28 lipca (niedziela)
Godz. 23:59
Zakończenie rekrutacji
W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.
11 sierpnia (niedziela)
Godz. 23:59
Ogłoszenie wyników rekrutacji
O zakwalifikowaniu do udziału w Turnieju wykonawcy zostaną zawiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji. Lista zakwalifikowanych wykonawców zostanie również opublikowana na stronie internetowej organizatora.
18 sierpnia (niedziela)
Godz. 23:59
Potwierdzenie udziału w Turnieju
Uczestnicy zakwalifikowani do Turnieju muszą potwierdzić udział e-mailem na adres: turniej@filharmonia.szczecin.pl lub telefonicznie do 18 sierpnia 2019 roku. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia uczestnictwa do Turnieju zakwalifikowany będzie wykonawca z listy rezerwowej.
25 sierpnia (niedziela)
Godz. 23:59
Przesyłanie riderów technicznych
Uczestnicy są zobligowani do przekazania riderów technicznych najpóźniej do 25.08.2019 r. Organizator nie gwarantuje spełnienia riderów przesłanych w późniejszym terminie.
06 września (piątek)
Godz. 13:00
Przesłuchania solistów wokalistów
Godz. 16:00
Przesłuchania zespołów wokalnych
07 września (sobota)
Godz. 00:00
Przesłuchania solistów instrumentalistów
Godz. 16:00
Przesłuchania kapel
Godz. 18:00
Turniej Tańca
Godz. 21:00
Ogłoszenie wyników Turnieju (podczas Domu Tańca)
08 września (niedziela)
Godz. 17:00
Koncert laureatów Turnieju